LAKI BUFFALO-SÄÄNNÖSTÄ

LAKI BUFFALO-SÄÄNNÖSTÄ

1. Luku
Yleisiä määräyksiä

1§ Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan tilanteisiin, joissa Buffalo-sääntö on määrätty voimassa olevaksi.
Buffalo-sääntö voidaan määrätä olemaan voimassa toistaiseksi tai määräajaksi ennalta määritellyn pelaajajoukon sisällä.

Mikäli säännön ei katsota määrätyn olemaan voimassa määräajaksi, se on voimassa toistaiseksi.

2§ Pelivälineet

Buffaloa pelattakoon alkoholijuomilla, joiden tilavuusprosentti on 2,0 – 22,0 %.
Pelivälineeksi ei lasketa 0,5 litraa ylittävää osaa. Peliväline voi sisältää nautittavan nesteen lisäksi säiliön, josta neste nautitaan.

3§ Pelaaja

Tässä laissa ”pelaajalla” tarkoitetaan täysivaltaista luonnollista henkilöä, joka tietää tai jonka olisi pitänyt tietää osallistumisestaan peliin.

4§ Pelikäsi

Tässä laissa ”pelikädellä” tarkoitetaan kättä, jolla pelaajan tulee nauttia pelivälineitä
välttyäkseen Buffalo-rangaistukselta. ”Väärällä kädellä” tarkoitetaan muuta kättä kuin pelikättä.

2. Luku
Buffalo-säännöst0ä

5§ Yleistä Buffalo-säännöstä

Buffaloksi katsottakoon tilanne, jossa pelaaja nauttii tämän lain 1:2§ mukaisia pelivälineitä pitämällä niitä siinä kädessä, jolla hän normaalisti kirjoittaa. Nauttimiseksi katsotaan tilanne, jossa pelivälinettä voidaan katsoa virranneen pelaajan suuhun. Pelaajien tulee ilmoittaa pelikätensä pelin alussa. Mikäli henkilö ilmoittaa olevansa molempikätinen, saavat muut pelaajat määrittää pelaajan käsistä toisen pelikädeksi.

6§ Muita Buffaloksi tulkittavia tilanteita

Mikäli henkilö nauttii pelivälineitä:
1) väärällä kädellä tai

2) molempia käsiään samanaikaisesti käyttäen tai

3) ilman käsiä tai

4) apuvälinettä apunaan käyttäen taikka

5) muulla tavalla, joka on omiaan osoittamaan piittaamattomuutta Buffalo-säännön hengestä on pelaaja tuomittava Buffalo rangaistukseen.

7§ Toisen pelaajan myötävaikutuksesta

Mikäli pelaaja auttaa toista pelaajaa nauttimaan pelivälineitä omalla väärällä kädellään, on edellinen tuomittava Buffalo-rangaistukseen. Toista pelaajaa älköön rangaistako. Kumpaakaan älköön rangaistako, mikäli pelaaja juottaa toista pelaajaa pelikädellään. Mitä 2 momentissa on määrätty älköön kuitenkaan sovellettako, jos pelaaja on varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 28§:n tarkoittamalla tavalla siihen pakotettu. Rangaistakoon pakottanutta pelaajaa.

8§ Toisen pelivälineillä pelaamisesta

Kukin pelaaja pelatkoon omilla pelivälineillään.

Mikäli pelaaja pelaa tämän lain 2:5.1§, 6§ ja 7§:ssä tarkoitetulla tavalla toisen pelivälineillä
tuomittakoon hänet Buffalo-rangaistukseen sekä korvaamaan toiselle pelaajalle tästä aiheutunut vahinko.

Mikäli pelaaja kykenee osoittamaan 2 momentin tilanteessa toimineensa bona fide nauttiessaan toisen pelaajan pelivälineitä, voidaan Buffalo-rangaistus määrätä täytäntöönpantavaksi vastaavalla määrällä pelaajan omaa pelivälinettä. Päätöksen tekee lain tulkinnasta vastuussa oleva pelaaja.

3. Luku
Buffalon toteamisesta

9§ Buffalon toteaminen

Jos pelaaja huomaa toisen pelaajan toimivan tässä laissa Buffaloksi tulkittavalla tavalla, on hänen välittömästi ilmoitettava tästä sääntöä rikkovalle pelaajalle huutamalla tai muutoin selvästi artikuloimalla sanan ”Buffalo”.

Mikäli havaitaan, että pelaajat mala fide jättävät toistensa tämän lain 2. luvussa tarkoitetun rangaistavan toiminnan ilmoittamatta, tuomittakoon heidät Buffalo-rangaistukseen.

10§ Väärä buffalo

Mikäli pelaaja toteaa virheellisesti lain 3:9§ mukaisesti jonkun rikkovan buffalo-sääntöä on hänet tuomittava väärästä Buffalosta henkilökohtaiseen Buffalo-rangaistukseen sen hetkisen pelivälineensä määrään.

10 b § Buffalo-Amex (001/2019)

Pelaajan rikkoessa tämän lain mukaista Buffalo-sääntöä, voi hän kuitenkin välttää rangaistuksen viilaamalla hallussaan olevaa Buffalo Amexia. Buffalo-Amexia voi viilata vain kerran, minkä jälkeen pelaajan luottolimitti on tapissa. Pelaajan on viilattava Buffalo-Amexia, jos hänellä sellainen on. Viilaamatta jättämisestä tuomittakoon pelaaja suorittamaan kaksi peräkkäistä Buffalo-rangaistusta siten kuin tässä laissa säädetään.

Pelaajan on viilaamisen jälkeen luovutettava Buffalo-Amexinsa välittömästi sille pelaajalle, jonka ansiota on, että pelaajan lainvastainen toiminta todettiin. Buffalo- Amexin viilaamatta jättäminen ei vaikuta tämän momentin soveltamiseen.

4. Luku
Buffalo-rangaistuksesta

11§ Yleistä Buffalo-rangaistuksesta

Pelaajan rikkoessa tämän lain mukaista buffalo-sääntöä on hänet tuomittava Buffalo- rangaistukseen.

Buffalo-rangaistuksena tuomitaan pelaaja nauttimaan rangaistuksen määräyshetkellä pelaajan käytössä oleva peliväline.

12§ Rangaistuksen suorittaminen

Buffalo-rangaistus tulee suorittaa mahdollisimman nopeasti ja ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin rangaistuksen määräytymishetkestä lukien seuraavan kahden (2) minuutin kuluessa.

Mikäli pelaaja tarpeettomasti viivyttää rangaistuksensa suorittamista tai ylittää kahden (2) minuutin määräajan, voidaan hänet tuomita toiseen, saman määräiseen Buffalo-rangaistukseen. Uuden rangaistuksen suorittamiseen on aikaa kolme (3) minuuttia.

5. Luku
Lain tulkinta ja muutoksen haku

13§ Lain tulkinta
Tämän lain tulkitsemisesta vastaa:

1) Buffalo-säännön tiettyjen olosuhteiden vallitessa määrännyt henkilö tai
2) hänen ollessaan estynyt tämän määräämää muu henkilö taikka
3) jos tällaista henkilöä ei ole asetettu, paikalla olevien pelaajien valitsema muu henkilö.

14§ Oikaisuvaatimuksen tekeminen ja valituskielto

Tämän lain nojalla tehtyihin päätöksiin saa hakea oikaisua. Tällöin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin alkoholilaissa määrätään.

15§ Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 2 tunnin kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, ketään tuskin ginostaa.

16§ Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti Päivi Räsäselle. Oikaisuvaatimuksen tulee noudattaa täydellistä kieliopillista muotoa ja se on tehtävä mustalla kuulakärkikynällä sekä selkeällä käsialalla. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja onko vaatimuksellesi mitään berusteita. Lisäksi kirjelmässä tulee ilmoittaa millaisen lisärangaistuksen haluat niskuroinnistasi.

17§ Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen

Oikaisuvaatimuksen ratkaisee tämän lain tulkinnasta vastuussa oleva pelaaja ääretöntä mielivaltaa käyttäen.

6. Luku
Voimaantulo

18§ Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä maaliskuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015

Pykälä ry:n hallituksen puheenjohtaja

JERE HJELT

Yleisvastaavat

Elmiira Kutvonen                          Mikko Sukura

Emeritus
Eero ”Rape” Rapola

© 2021 Copyright Night People Group / Design & development: Nórr Design